P

roducts

XRCLK(消费级)

                                                

村田晶振业界标准的5032尺寸。是采用缝密封的通用产品。封装强度很强,尤其在机械的耐冲击性、恶劣
环境忍耐性方面有良好的表现。在各种需要高可靠性的通信设备、无线控制设备中,得以广泛应用。
特征:
表面封装性晶体谐振器
频率:10.000~52.000MHz
尺寸:5.0 × 3.2 × 1.05mm
金属封装

                                                                                    村田晶振__XRCLK参数表